CIT-8 i sprawozdanie finansowe związku zawodowego za rok 2023

CIT-8 i sprawozdanie finansowe – do kiedy należy sporządzić? Kto podpisuje? Kto zatwierdza? Jakie są terminy złożenia? To tylko niektóre pytania na, które znajdziecie odpowiedzi w tym artykule.

 

CIT-8/O za 2023 rok – wskazówki dla podatników

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym związki zawodowe) składają zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca 3 miesiąca następnego roku. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca.

Jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2023 r. najpóźniej 2 kwietnia 2024 r. Należy pamiętać, że właściwym drukiem do złożenia zeznania za rok 2023 jest CIT-8(33).

Związki zawodowe składają deklarację CIT-8 w wersji elektronicznej lub papierowej do właściwego dla siedziby Związku Urzędu Skarbowego.

WAŻNE!

Zeznanie roczne CIT-8 (deklarację) składaną elektronicznie można podpisać tylko i wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zeznania CIT-8 nie można podpisać Profilem Zaufanym i nie można go wysłać przez platformę ePUAP. Osoba podpisująca zeznanie CIT-8 kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi posiadać ważne upoważnienie UPL-1 wystawione przez Związek Zawodowy i złożone we właściwym urzędzie skarbowym

W przypadku gdy Związek Zawodowy powierzy prowadzenie księgowości podmiotowi zewnętrznemu może on złożyć roczne zeznanie podatkowe w imieniu Związku Zawodowego pod warunkiem, że organizacja związkowa wystawi temu podmiotowi upoważnienie UPL-1.

 

Sprawozdanie finansowe związku zawodowego za rok obrotowy 2023

Związki zawodowe nieprowadzące działalności gospodarczej mogą prowadzić rachunkowość związku z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro (art. ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Organizacje związkowe jako jednostki mikro sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

WAŻNE!

Związek Zawodowy to nie Stowarzyszenie i nie Fundacja. Związek nie tworzy funduszu statutowego a sprawozdanie finansowe sporządza zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. 

Związek zawodowy ma obowiązek sporządzenie i podpisania sprawozdania finansowego w terminie do 31 marca 2024 r. Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej ustrukturyzowanej (plik XML). Sprawozdanie jako pierwszy podpisuje osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe a następnie kierownik jednostki organizacyjnej (np. zarząd) podpisem elektronicznym np. Profilem zaufanym.

Tu znajdziesz “podpisywarkę” sprawozdań finansowych…

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

 

Po podpisaniu sprawozdania finansowego Związku zawodowego przez właściwy organ statutowy podlega one zatwierdzeniu przez organ związku do tego uprawniony (np. komisję rewizyjną, walne zebranie, itp.) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r.

Po podpisaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy je wysłać w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia (najpóźniej do 15 lipca 2024 r.) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej dołączając uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

 

Tu znajdziesz bramkę do wysłania sprawozdania finansowego Związku Zawodowego…

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

 

Żródło: https://www.poradnikzwiazkowca.pl/aktualnosci/