Odliczanie składek związkowych od dochodu

Możliwość odliczenia od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym) kwoty 300,00 zł.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  2105)  stworzyła dla członków i członkiń związków zawodowych możliwość odliczenia  od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich  zapłaconych  na  rzecz  związków  zawodowych,  w  wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym) kwoty  300,00 zł.  

Powyższa zmiana weszła w życie  z  dniem  1  stycznia  2022  r.  i polegała na dodaniu  art.  26  ust.  1  pkt  2c  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej – u.p.d.o.f.). Stosownie do treści  art.  26  ust.  6g  u.p.d.o.f.,  ww.  odliczenia  dokonuje  podatnik  w  zeznaniu podatkowym.

Oznacza  to,  że  pracodawca  potrącający  składki  członkowskie z  wynagrodzenia pracownika nie będzie  uwzględniał  tego  faktu  przy  dokonaniu wyliczenia  zaliczki  na  poczet  podatku  dochodowego  pobieranej  z  wynagrodzenia  tego pracownika.

Obowiązek ewidencji składek członkowskich

Ustawodawca wskazał, że wysokość ww. wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej:

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,
  • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i data wpłaty,
  • kwota wpłaconych składek.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę dowodem wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

UWAGA!

Po zakończeniu roku podatkowego zarząd związku zawodowego będzie miał obowiązek wydania:

  • dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – w przypadku gdy członek związku wpłaca składki indywidualnie na konto związku zawodowego,
  • lub oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek – w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę.

Aby wywiązać się z ciążącego, na zarządzie związku zawodowego, obowiązku już od 1 stycznia 2022 roku Związek zobowiązany jest do prowadzenia imiennej ewidencji składek członkowskich wpłacanych na rzecz organizacji związkowej przez członków związku indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy.