„Ulga gazowa” w ramach tarczy antyinflacyjnej

„Ulga gazowa” w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmie m.in. instytucje kultury, szkoły muzyczne i organizacje pozarządowe

11.01.2022

Szkoły i uczelnie artystyczne, podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz archiwa, a także organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego zostaną objęte tzw. ulgą gazową. Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu uwzględnia zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego.

Zgodnie z projektem, wśród podmiotów, które obejmie „ulga gazowa”, znalazły się:

  • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury  oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;
  • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
  • podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;
  • uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art.3. ust. 3 ustawy).

W celu uzyskania „ulgi gazowej” konieczne będzie złożenie przez te podmioty oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/ulga-gazowa-w-ramach-tarczy-antyinflacyjnej-obejmie-min-instytucje-kultury-szkoly-muzyczne-i-organizacje-pozarzadowe