ZMIANY W KODEKSIE PRACY – PRACA ZDALNA

ZMIANY W KODEKSIE PRACY – PRACA ZDALNA

Zmiany w Kodeksie pracy zostały ogłoszone 6 lutego 2023, natomiast zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023. Uwaga! Wciąż obowiązują przepisy o pracy zdalnej i telepracy wprowadzone w związku z covidem i tak będzie jeszcze do 7 sierpnia 2023.

Obowiązki pracodawcy:

 1. zapewnia materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania p. zdalnej
 2. jeżeli to zostanie uzgodnione z pracodawcą, to za niezapewnione materiały i narzędzia pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny
 3. zapewnia instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy niezbędnych do p. zdalnej
 4. albo zamiast zapewniać – pokrywa koszty instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji
 5. pokrywa niezbędne koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych
 6. jak uzgodnione w porozumieniu ze związkami lub indywidualnie z pracodawcą, to pokrywa inne koszty bezpośrednio związane z p. zdalną
 7. zapewnia zdalną pomoc techniczną i szkolenie w zakresie obsługi narzędzi pracy
 8. powyższe obowiązki pokrycia kosztów oraz ekwiwalent pieniężny, mogą zostać zastąpione przez ryczałt, czyli przybliżoną kwotę za wydatki.

Cztery tryby pracy zdalnej:

 1. uzgodniona w umowie o pracę

Czy dopuszczalna bez konsultacji związkowej co do zasad pracy zdalnej? TAK
ale zapisy porozumienia/regulaminu będą miały wpływ, gdy zostaną ustalone

Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków – może złożyć pracownik lub pracodawca, termin maks. 30 dni na przywrócenie warunków od dnia otrzymania wniosku.

Przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę NIE mogą być:
odmowa pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy
wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków
szczególny wniosek o pracę zdalną (4 tryb pracy zdalnej)

 1. na polecenie pracodawcy

Czy dopuszczalna bez konsultacji związkowej co do zasad pracy zdalnej? TAK
ale zapisy porozumienia/regulaminu będą miały wpływ gdy zostaną ustalone.

Dopuszczalna tylko w szczególnych okresach:
stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego albo epidemii (też do 3 miesięcy po ich odwołaniu).
Jak zmiana naszych warunków lokalowych uniemożliwia pracę zdalną, to informując
o tym pracodawcę, polecenie pracy zdalnej zostaje wycofane.

 1. Okazjonalna na wniosek

Czy dopuszczalna bez konsultacji związkowej co do zasad pracy zdalnej? TAK
ponadto, nawet ustalone zasady pracy zdalnej w porozumieniu/regulaminie
nie mają tu znaczenia! bo obowiązują indywidualne ustalenia pracownika z pracodawcą.
Pracodawca ani pracownik nie mogą wystąpić o zaprzestanie pracy w tym trybie.

Wyłączone następujące obowiązki pracodawcy do:
zapewnienia materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania p. zdalnej,
pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
zapewnienia zdalnej pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy.

 1. Na szczególny wniosek

Czy dopuszczalna bez konsultacji związkowej co do zasad pracy zdalnej? TAK
ale zapisy porozumienia/regulaminu będą miały wpływ jak zostaną ustalone

 • Obowiązek uwzględnienia wniosku przez pracodawcę (o ile możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy), gdy:
  a) jesteśmy w ciąży,
  b) wychowujemy dziecko do ukończenia 4 roku życia,
  c) sprawujemy opiekę nad członkiem najbliższej rodziny lub osobą z nami mieszkającą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  d) jesteśmy rodzicem dziecka (również po ukończeniu 18 roku życia): z orzeczeniem o niepełnosprawności, z odpowiednią opinią o potrzebie specjalnego kształcenia, z zaświadczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

WYMÓG KONSULTACJI ZWIĄZKOWEJ

 1. grupa lub grupy pracowników objętych pracą zdalną
 2. zasady pokrywania kosztów przez pracodawcę
 3. zasady ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną
 5. zasady kontroli wykonywania pracy, kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji
 6. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.