Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 

BIBLIOTEKARZY I PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK
„BIBLIOTEKARZE POLSCY”

(uchwalony podczas III Zjazdu Delegatów Związku, 29 listopada 2014 r. w Warszawie)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” jest jednolitym, dobrowolnym, samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym powołanym do reprezentowania oraz ochrony praw, interesów zawodowych i socjalnych bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek i ośrodków informacji.

§2

Związek ma osobowość prawną i działa poprzez władze statutowe. Osobowość prawną posiadają również Organizacje Zakładowe (dalej: OZ) i Organizacje Międzyzakładowe (dalej: OM) Związku od momentu wpisania ich do Rejestru Organizacji Członkowskich Związku.

§3

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą organów ogólnokrajowych Związku jest Warszawa.

§5

Oficjalnym skrótem nazwy Związku jest ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”.

§6

Związek może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.

Rozdział II
Cele, zadania i formy działania Związku

§7

Celem Związku jest:

1. Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych bibliotekarzy i pracowników bibliotek i ośrodków informacji.

2. Reprezentacja i obrona godności członków Związku.

3. Realizacja celów wynikających z przepisów ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu Pracy, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. Współudział w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku swoich członków.

§8

Do zadań Związku należy:

1. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku.

2. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami Kodeksu Pracy oraz innych ustaw w ich zakresie dotyczącym praw pracowniczych.

3. Uzgadnianie z pracodawcami regulaminu pracy, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie, również poprzez uczestnictwo w tworzeniu i korygowaniu zakładowych aktów prawnych.

4. Sprawowanie kontroli nad realizacją uzgodnionej z pracodawcami polityki płacowej i socjalnej oraz przestrzeganiem zakładowych aktów prawnych.

5. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów.

6. Czuwanie nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w bibliotekach i ośrodkach informacji.

7. Kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych.

8. Udzielanie pomocy socjalnej członkom Związku oraz rodzinom zmarłych członków Związku.

§9

Formy działania Związku:

1. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową, pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi, gospodarczymi, społecznymi i politycznymi.

2. Współdziałanie ze służbami bhp, Państwową Inspekcją Pracy, Społeczną Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

3. Uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych różnej rangi dotyczących praw i interesów bibliotekarzy, pracowników bibliotek i ośrodków informacji.

4. Opiniowanie aktów prawnych, projektów zarządzeń i decyzji pracodawców dotyczących praw i interesów pracowniczych.

5. Opracowywanie i przedkładanie odpowiednim organom wniosków, opinii i stanowisk w sprawach dotyczących warunków pracy i spraw socjalnych członków Związku i ich rodzin.

6. Wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze oraz związkowe.

7. Podejmowanie sporów zbiorowych w obronie praw i interesów pracowniczych, organizowanie akcji protestacyjnych i strajków, na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

8. Organizowanie poradnictwa prawnego.

9. Udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń o tematyce związkowej, bibliotekarskiej i informacyjnej, prowadzenie działalności wydawniczej.

10. Stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów Związku.

§10

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc na piśmie. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd OZ lub OM bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 7 dni. Decyzja jest ostateczna.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Związku

§11

1. Podmiotowy zakres działania Związku obejmuje: bibliotekarzy różnych typów bibliotek i pracowników tych bibliotek oraz pracowników ośrodków informacji, niezależnie od rodzaju stosunku pracy.

2. Członkami Związku pozostają osoby, które przeszły z zakładu pracy na emeryturę lub rentę lub stały się z tego zakładu pracy bezrobotne.

3. Członkostwo Związku nabywa się w drodze uchwały Zarządu OZ lub OM podjętej na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata.

4. Od uchwały, o której mowa w ust. 3 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

5. Decyzja Zarządu Głównego podejmowana jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania i jest ostateczna.

6. Każda OZ i OM przechowuje złożone deklaracje członkowskie oraz prowadzi ich rejestr.

§12

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1. Pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Związku.

2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez członka przez okres 6 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia dodatkowego terminu do ich uregulowania.

3. Wykluczenia ze Związku z powodu nieprzestrzegania statutu lub innych działań na szkodę Związku.

4. Śmierci członka Związku.

5. Skreślenia lub wykluczenia, o których mowa w ustępie 2 i 3, dokonuje się na mocy uchwały Zarządu OZ lub OM, od której przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Zarząd Główny decyzję podejmuje w ciągu 30 dni od daty doręczenia odwołania. Od tej decyzji zainteresowany może odwołać się w terminie 30 dni do Zjazdu Delegatów, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe Delegatów.

§13

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.

2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku.

3. Wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku.

4. Zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności Związku.

5. Występować z wnioskami i postulatami do władz Związku i być na bieżąco informowanym o działalności Związku.

6. Uczestniczyć w zebraniach Związku, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby.

7. Zwracać się do władz Związku w sprawach pracowniczych, społecznych i zawodowych.

8. Korzystać z obrony swoich praw przez Związek oraz z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku.

9. Korzystać z diet i zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji we władzach, w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Główny Związku.

§14

Członek Związku zobowiązany jest:

1. Brać udział w pracach Związku.

2. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Związku.

3. Solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku.

4. Regularnie opłacać składki.

5. Dbać o dobre imię Związku.

§15

Członkowie władz Związku są ponadto zobowiązani:

1. Aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku, do których zostali wybrani.

2. Rzetelnie wykonywać przyjęte na siebie obowiązki.

3. Reprezentować stanowisko ustalone kolegialnie przez władze, których są członkami.

4. Naprawić szkodę powstałą w wyniku podjęcia czynności przekraczających zakres posiadanych przez nich uprawnień i pełnomocnictw.

Rozdział IV
Struktura i władze Związku

§16

1. Organami naczelnymi Związku są:

a. Zjazd Delegatów – najwyższa władza Związku.

b. Zarząd Główny.

c. Komisja Rewizyjna Związku.

2. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności ponad 51 ogółu członków lub delegatów, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych członków lub delegatów, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od I terminu zebrania.

3. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

4. Obrady władz Zawiązku powinny być protokołowane.

5. Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania sprawozdań ze swej działalności na zwyczajnym Zjeździe Delegatów.

Wybory władz Związku

§17

1. Członkowie władz Związku pochodzą z wyboru.

2. Delegatów na Zjazd Delegatów na czteroletnie kadencje wybierają OZ lub OM w liczbie 1 kandydata na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków OZ lub OM.

3. Delegatami na Zjazd Delegatów nie mogą być wybrani urzędujący członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku.

4. Delegatami mogą zostać wybrani zarówno członkowie funkcyjni, jak i niepełniący żadnej funkcji w OZ lub OM.

5. Zarząd OZ lub OM o dokonanym wyborze informuje Zarząd Główny. Organizacje mogą na mocy uchwały dokonać zmiany Delegata na Zjazd Delegatów, informując o tym Zarząd Główny najpóźniej 7 dni przed terminem Zjazdu.

6. Kadencja władz Związku trwa cztery lata. Rozpoczyna się w dniu wyboru i kończy się w dniu wyboru władz kolejnej kadencji.

7. Członkowie władz Związku wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

8. W wyborach obowiązują następujące zasady:

a. Nie ograniczanie liczby kandydatów.

b. Głosowanie na poszczególnych kandydatów.

c. Głosowanie bezpośrednie.

9. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a. Ustania członkostwa w Związku.

b. Rezygnacji z mandatu, funkcji.

c. Odwołania z funkcji.

d. Rozwiązania lub połączenia OZ lub OM, z ramienia której dany członek władz Związku pełnił swój mandat lub funkcję.

10. Zjazd Delegatów Związku odwołuje członka z zajmowanej funkcji przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, przy obecności ponad połowy liczby Delegatów.
11. Na tym samym Zjeździe powinien być wybrany nowy członek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Związku.

Zjazd Delegatów

§18

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Zjazd Delegatów może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest co najmniej raz na cztery lata.

4. Zjazd Delegatów jest prawomocnie zwołany, jeśli o terminie Zjazdu i porządku obrad Zarząd Główny poinformuje OZ i OM co najmniej 14 dni przed ustaloną datą Zjazdu. W tym samym terminie powinny zostać przekazane OZ i OM projekty dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zjazdu.

5. W Zjeździe Delegatów biorą udział z prawem głosu:

a. Delegaci wybrani przez OZ i OM.

b. Członkowie Zarządu Głównego.

c. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku.

6. W Zjeździe Delegatów bez prawa głosu (z głosem doradczym) mogą brać udział zaproszeni goście.

7. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje Przewodniczący Związku lub inny członek Zarządu Głównego.

8. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

a. Uchwalanie Statutu Związku i jego zmian.

b. Uchwalanie liczby członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku.

c. Wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku.

d. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku.

e. Udzielanie absolutorium dla Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

f. Rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu Głównego.

g. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną Związku.

h. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.

i. Podejmowanie uchwał w innych sprawach będących przedmiotem obrad.

§19

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest:

a. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej większością 2/3 głosów.

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku.

c. Na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Związku.

2. Zarząd Główny zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

3. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku, uwzględniający zagadnienia zapisane we wniosku lub uchwale, Zarząd Główny podaje do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku.

Zarząd Główny Związku

§20

1. Zarząd Główny Związku jest najwyższą władzą wykonawczą Związku.

2. Zarząd Główny ma uprawnienia ogólnokrajowej, ponadzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu Pracy.

3. Zarząd konstytuuje się w ciągu 21 dni od wyboru jego członków przez Zjazd Delegatów.

4. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący (od jednego do trzech), Sekretarz i Skarbnik. Członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie poszczególnych członków.

5. Zarząd Główny zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.

6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

§21

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a. Reprezentowanie Związku w kraju i za granicą.

b. Zwoływanie Zjazdu Delegatów.

c. Realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów.

d. Uchwalanie budżetu Związku, zatwierdzanie bilansów i rocznych sprawozdań finansowych Związku.

e. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

f. Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Zarządu.

g. Podejmowanie działań prawnych i organizowanie akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych.

h. Zawieszanie działalności OZ lub OM.

i. Podejmowanie uchwał o tworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji związkowych.

j. Powoływanie sekcji, komisji, agend Związku i uchwalanie ich regulaminów.

k. Zarządzanie majątkiem i finansami Związku.

l. Podejmowanie uchwał regulujących wszystkie inne sprawy wynikające ze Statutu.

m. Rozpatrywanie odwołań skierowanych do Zarządu Głównego.

n. Prowadzenie rejestru Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych.

2. Zarząd Główny Związku sprawuje nadzór nad działalnością OZ i OM.

3. Przewodniczący Zarządu Głównego:

a. Reprezentuje Związek i Zarząd Główny.

b. Kieruje pracami Zarządu Głównego.

c. Nadzoruje wykonywanie obowiązków przez członków Zarządu Głównego.

d. W rozumieniu Kodeksu Pracy pełni funkcje pracodawcy dla pracowników biura Zarządu Głównego.

4. Zarząd Główny może również reprezentować upoważniony przez Przewodniczącego członek Zarządu.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie Przewodniczącego na okres do końca trwania kadencji. Sytuacja ta dotyczy również innych funkcji Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna Związku

§22

1. Komisja Rewizyjna Związku jest władzą kontrolną Związku. W OZ i OM funkcję tę pełnią Zakładowe i Międzyzakładowe Komisje Rewizyjne.

2. Komisja Rewizyjna Związku konstytuuje się w ciągu 14 dni od wyboru jej członków przez Zjazd Delegatów.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz w roku.

6. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:

a. Kontrolowanie Zarządu w zakresie zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku.

b. Kontrolowanie Zarządu w zakresie działalności finansowej.

c. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego Związku.

d. Kontrola płacenia składek członkowskich.

e. Kontrolowanie i nadzorowanie pracy Zakładowych i Międzyzakładowych Komisji Rewizyjnych. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo wydawać polecenia poszczególnym Komisjom, żądać od nich informacji i wyjaśnień.

f. Przedstawianie oceny działalności i składanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

g. Przedstawianie Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu Głównego Komisja Rewizyjna może:

a. Wydać zarządzenia naprawcze w postaci uchwały Komisji Rewizyjnej.

b. Wystąpić do Zarządu Głównego o zwołanie Zjazdu Delegatów.

c. Wystąpić na Zjeździe Delegatów z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub jego poszczególnych członków.

Rozdział V
Organizacje Zakładowe i Organizacje Międzyzakładowe Związku

§23

1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Organizacja Zakładowa lub Organizacja Międzyzakładowa.

2. Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe Związku mają osobowość prawną.

3. Przystąpienie do struktur Związku w charakterze jednostki organizacyjnej następuje w drodze uchwały co najmniej 10 osób uprawnionych do nabycia członkostwa w Związku.

4. OZ i OM Związku posiadają osobowość prawną od momentu wpisania ich do odpowiedniego Rejestru prowadzonego przez Sekretarza Zarządu Głównego.

5. OZ i OM Związku:

a. Wykonują zadania Związku przez swoje statutowe organy.

b. Zakres i formy działania dostosowują do specyfiki jednostek, na terenie których działają.

6. Prawo do działania w ramach Związku danej jednostki organizacyjnej ustaje z jednego z następujących powodów:

a. Podjęcie przez walne zebranie OZ lub OM uchwały o wystąpieniu ze Związku.

b. Podjęcie przez Zarząd Główny Związku uchwały o wykluczeniu danej OZ lub OM ze Związku.

c. Powodem wykluczenia Organizacji ze Związku może stać się brak czynnego udziału w pracach Związku, naruszenie Statutu lub nieprzekazywanie do Zarządu Głównego składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy. Decyzja Zarządu Głównego musi zawierać uzasadnienie.

d. Od decyzji Zarządu Głównego służy prawo odwołania do Zjazdu Delegatów. Powinno ono być rozpatrzone na najbliższym Zjeździe.

7. Członek Związku, którego OZ lub OM została rozwiązana ma prawo przystąpić do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku.

8. Środki finansowe przekazane przez wykluczoną OZ lub OM na ogólnopolskie potrzeby Związku nie podlegają zwrotowi.

Władze Organizacji Zakładowych i Organizacji Międzyzakładowych Związku

§24

1. Władzami OZ lub OM są:

a. Walne zebranie członków.

b. Zarząd OZ lub OM wyłoniony przez walne zebranie członków.

2. Funkcje kontrolne w OZ lub OM pełni Zakładowa lub Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna.

3. Zwyczajne walne zebranie członków OZ lub OM zwoływane jest co najmniej raz w roku.

4. Nadzwyczajne walne zebranie członków OZ lub OM zwoływane jest:

a. Na podstawie uchwały Zarządu OZ lub OM.

b. Na wniosek co najmniej 1 liczby członków OZ lub OM.

5. Nadzwyczajne walne zebranie powinno odbyć się w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd.

6. O terminie, miejscu i porządku dziennym zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania członkowie OZ lub OM powinni być powiadomieni przez Zarząd co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Do zadań walnego zebrania należy:

a. Ustalanie kierunków działalności OZ lub OM, służących realizacji celów i zadań Związku.

b. Wybór członków Zarządu OZ lub OM w liczbie odpowiadającej jej potrzebom.

c. Wybór Zakładowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób.

d. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

e. Wybór Delegatów na Zjazd Delegatów Związku.

f. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Związku.

§25

1. Wybory do władz OZ i OM odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. Na żądanie zwykłej większości uprawnionych do głosowania wybory mogą zostać przeprowadzone w sposób tajny.

2. Kadencja władz OZ lub OM trwa cztery lata.

3. Zarząd OZ lub OM konstytuuje się w ciągu 7 dni od wyboru i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

4. Zarząd OZ lub OM zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. W posiedzeniach Zarządu OZ lub OM mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

6. Zakładowa lub Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ciągu 7 dni od wyboru i spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.

7. W odniesieniu do zadań i kompetencji Zakładowej lub Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące Komisji Rewizyjnej Związku.

§26

1. Do zadań i kompetencji Zarządu OZ lub OM należy:

a. Kierowanie bieżącą działalnością OZ lub OM.

b. Reprezentowanie Związku na terenie swojego działania i realizacja jego celów i zadań.

c. Prowadzenie gospodarki finansowej OZ i OM.

d. Coroczne składanie na walnym zebraniu OZ lub OM sprawozdania z działalności.

e. Współdziałanie z pracodawcą w sprawach pracowniczych.

f. Zajmowanie stanowiska w sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie.

g. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków OZ lub OM.

h. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka.

i. Współpraca z innymi związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy i w regionie.

j. Zbieranie składek członkowskich.

k. Zwoływanie walnego zebrania.

2. Przewodniczący Zarządów wszystkich OZ i OM składają Zarządowi Głównemu na ręce Przewodniczącego Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności Organizacji za każdy rok kalendarzowy do 30 marca następnego roku.

3. Ustępujący Zarząd OZ lub OM składa sprawozdanie ze swojej działalności na walnym zebraniu członków OZ lub OM oraz przesyła je do Zarządu Głównego Związku.

4. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego lub innego członka Zarządu OZ lub OM stosuje się odpowiednio zapisy Statutu dotyczące Zarządu Głównego Związku.

5. Zarząd OZ lub OM reprezentuje jego Przewodniczący lub inny, wskazany przez niego, członek Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§27

Majątek Związku stanowią środki finansowe, udziały, prawa oraz papiery wartościowe bez względu na podmiot zarządzający.

§28

1. Związek i jego jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.

2. Związek i jego jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działalności gospodarczej służącej jako źródło dochodów dla członków Związku.

§29

1. Związek i jego jednostki organizacyjne czerpią środki finansowe i materialne z:

a. Wpływów ze składek członkowskich.

b. Darowizn i spadków, dotacji i subwencji.

c. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości.

d. Działalności gospodarczej.

e. Odsetek od posiadanych środków finansowych.

f. Innych wpływów.

2. Na ogólnokrajowe potrzeby Związku OZ i OM co miesiąc przekazują:

a. 1/3 wpływów ze składek członkowskich.

b. 1/10 wpływów z działalności gospodarczej.

Składki członkowskie

§30

1. Wszyscy pracujący członkowie Związku uiszczają miesięczną składkę w tej samej wysokości. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50% składki osób pracujących. Bezrobotni członkowie związku nie płacą składki członkowskiej.

2. 2/3 składki pozostaje w dyspozycji OZ lub OM, 1/3 Zarząd OZ lub OM przekazuje na konto Zarządu Głównego Związku.

3. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej, po konsultacji z Zarządami OZ i OM, ustala w drodze uchwały Zarząd Główny Związku, określając w niej również termin wejścia uchwały w życie, nie wcześniejszy niż 30 dni od dnia jej podjęcia.

4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Gospodarka finansowa Związku

§31

1. Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie jego działalności statutowej.

2. Zarząd Główny w drodze uchwały może tworzyć fundusze celowe: pomocowy, strajkowy, szkoleniowy, ekspercki, promocyjny.

3. Podstawą działalności finansowej Związku jest, uchwalany na rok kalendarzowy, plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Związku.

4. Opracowywanie i uchwalanie planu finansowego należy do kompetencji Zarządu Głównego.

5. Środkami finansowymi, pozostającymi w OZ i OM Związku, dysponują ich Zarządy, zgodnie z zapisami statutu.

6. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu Głównego Związku uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu Głównego Związku i Skarbnik bądź inny Członek Zarządu Głównego Związku i Skarbnik. Postanowienia te odnoszą się odpowiednio do kompetencji Zarządów OZ i OM.

7. Za zobowiązania finansowe OZ i OM odpowiadają wyłącznie Zarządy tych jednostek organizacyjnych.

8. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zjazdu Delegatów Związku lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku.

Rozdział VII
Przepisy końcowe i przejściowe

§32

1. Zmiany Statutu oraz likwidacja Związku wymagają uchwały Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w II terminie – bez względu na liczbę obecnych członków lub delegatów, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 minut od I terminu zebrania.

2. W przypadku likwidacji ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”:

a. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatni Zjazd Delegatów Związku.

b. Cały majątek Związku zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatni Zjazd Delegatów Związku.

c. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.

§33

1. Związki zawodowe włączone do ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” w trybie ich przekształcenia w jednostki organizacyjne Związku przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu pozostają jednostkami organizacyjnymi Związku. Odnosi się do nich przepisy dotyczące OZ i OM.

2. Uchwalenie Statutu nie przerywa biegu kadencji urzędujących organów Związku.