Odliczanie składek związkowych od dochodu (nowe informacje)

Ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

  • Od 1 stycznia br. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
  • W ramach Niskich Podatków limit ulgi zwiększył się do 500 zł.
  • Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej.

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł.

Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami #NiskiePodatki obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/niskiepodatki-ulga-z-tytulu-wplaconych-skladek-na-zwiazki-zawodowe#:~:text=Od%201%20stycznia%20br

Obowiązek ewidencji składek członkowskich

Ustawodawca wskazał, że wysokość ww. wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej:

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,
  • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i data wpłaty,
  • kwota wpłaconych składek.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę dowodem wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

UWAGA!

Po zakończeniu roku podatkowego zarząd związku zawodowego będzie miał obowiązek wydania:

  • dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego – w przypadku gdy członek związku wpłaca składki indywidualnie na konto związku zawodowego,
  • lub oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek – w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę.

Aby wywiązać się z ciążącego, na zarządzie związku zawodowego, obowiązku już od 1 stycznia 2022 roku Związek zobowiązany jest do prowadzenia imiennej ewidencji składek członkowskich wpłacanych na rzecz organizacji związkowej przez członków związku indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy.