Żądamy podwyżki płac! protest organizacji w Białymstoku

    

Informujemy, że 8 grudnia 2021 roku na Uniwersytecie w Białymstoku zawiązał się Uczelniany Komitet Protestacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku, Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu w Białymstoku, ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związku Zawodowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Związki zawodowe działające w uczelniach wyższych i placówkach naukowych wielokrotnie zwracały uwagę na wieloletnie zaniedbania w zakresie środków przeznaczanych w Polsce na szkolnictwo wyższe, badania i rozwój oraz na wynagrodzenia pracowników. W naszych apelach wskazywaliśmy konieczność systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa. Staraliśmy się uświadamiać, że brak dostatecznych środków na rozwój szkolnictwa wyższego znacznie ogranicza polskim uczelniom i kadrze możliwość konkurowania ze światowymi ośrodkami naukowymi. Wskazywaliśmy, że zaniedbania w zakresie wynagrodzeń dotyczą całej społeczności akademickiej – pracowników będących nauczycielami akademickimi, ale także tych, którzy nie są nauczycielami akademickimi. Na lata 2019 – 2021 ówczesny Minister Jarosław Gowin obiecał 30 % wzrost wynagrodzeń, co zostało zaakceptowane przez Radę Ministrów. Dotychczas zrealizowano z wyżej wymienionej obietnicy 14 % wzrost wynagrodzeń . Specjaliści administracyjni, pracownicy badawczo-  i inżynieryjno-techniczni, bibliotekarze  i informatycy  oraz  pozostali pracownicy tej grupy otrzymują wynagrodzeni a często niewiele przewyższające  minimalne wynagrodzenie zasadnicze, co powoduje masowy odpływ wysoko wyspecjalizowanej kadry do innych obszarów gospodarki. Niestety, nasze apele pozostały bez odpowiedzi. Kierując się troską o wykształcenie przyszłych pokoleń i rozwój polskiej nauki Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” podjęły decyzję o zorganizowani u wspólnej akcji protestacyjnej. Celem zwrócenia uwagi na ważne społecznie sprawy planujemy, w porozumieniu z całym środowiskiem akademickim, zorganizować przed budynkami uczelni jednogodzinny protest. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sytuacją w szkolnictwie wyższym – wszystkich pracowników uczelni (zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach zawodowych), doktorantów i studentów – do wyrażenia sprzeciwu wobec polityki Rządu RP, który w budżecie na rok 2022 nie zaplanował środków na godne płace na uczelniach wyższych, ale także nie uwzględnił wzrostu kosztów działalności uczelni i instytutów naukowych związanych ze wzrostem inflacji.

Nie możemy godzić się na brak środków potrzebnych dla rozwoju przyszłych pokoleń Polek i Polaków. Nie możemy godzić się na to, aby pracownicy akademiccy odchodzili z uczelni w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy.

NSZZ  „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku

Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu w Białymstoku

ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

W poniedziałek 20 grudnia 2021 o godz. 12.00 na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się protest przeciwko fatalnej sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.
Będzie on polegał na wywieszeniu baneru z hasłem „Żądamy podwyżek płac” i flag związkowych na elewacji budynku Uniwersytetu przy Placu NZS. Na balkonie budynku zbiorą się przedstawiciele zarządów związków
zawodowych oraz osoby wspierające akcję protestacyjną.

Domagamy się:
1) Realizacji zobowiązań Rządu RP z 2018 roku zwiększenia o 30% wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.
2) Wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora oraz powiązania wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników uczelni i instytutów badawczych z wysokością minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora.

3) Wdrożenia systemowego wzrostu nakładów finansowych z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, aby jak najszybciej osiągnąć finansowanie na poziomie średniej krajów UE.
Protest organizowany jest w ramach ogólnopolskiego protestu uczelni wyższych.