Informacja o liczbie członków organizacji związkowej

Informacja o liczbie członków organizacji wg stanu na dzień 31 grudnia zgodnie z art. 251 ustawy o z.z. (Taką informację od 1 stycznia 2019 r. składa się do 10 dnia miesiąca stycznia i lipca). Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków związku.

Organizacji, która nie wypełniła w terminie powyższego obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Liczba tylko  i  wyłącznie tych członków Organizacji, którzy są:  1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem Organizacji lub 2) innymi niż pracownicy (w rozumieniu Kodeksu pracy) osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej Organizacji.

W takim wypadku należy wskazać, że organizacja zrzesza przykładowo 15 członków i członkiń, o których mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z. i dopisać:  „w  tym:  10  pracowników  zatrudnionych  na  umowach  o  prace,  i  5  pracowników  świadczących  pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej zatrudnionych przez okres co najmniej 6 miesięcy”.