Liczba członków zakładowej organizacji związkowej

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019r. ustawy o związkach zawodowych art. 25¹ust 2 zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana do składania pracodawcy informacji o liczbie swoich członków. Dane te należy podawać co 6 miesięcy według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku. Oznacz to, że zakładowa organizacja związkowa najbliższe informacje o liczbie członków musi podać do 10 stycznia 2021r. według stanu na 31 grudnia 2020r.

Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązków, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. ( art. 25¹ust.6 ustawy o zw. zaw.)

          wzor-informacja-liczebnosc-organizacjazwiazkowa