Nowe władze Związku na kadencję 2021-2025

W dniu 2 października 2021 r. w Warszawie, w siedzibie OPZZ  przy ul. Kopernika 36/40, odbył się Piaty Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”. W Zjeździe uczestniczyło 18 członków ZZBiPB, reprezentujących poszczególne organizacje naszego Związku; oraz członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

Wyciąg z Protokołu V Zjazdu:

  1. Przystąpiono do odczytania Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za lata 2017-2021 (Martyna Jurzyk) oraz Sprawozdania finansowego za lata 2017-2021 (Stanisław Gromadzki). Po krótkiej dyskusji zebrani w głosowaniu jednogłośnym udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęli oba sprawozdania.
  2. Zaproponowano wprowadzenie do Statutu Związku uzupełnienia dopuszczającego prowadzenie w przyszłości obrad zdalnych. Wniosek poddano głosowaniu jawnemu i przyjęto jednogłośnie zgłoszoną poprawkę w Statucie Związku.
  3. Zebrani przystąpili do zgłaszania kandydatur do Zarządu Głównego oraz do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025, a następnie przystąpili do głosowania.
  4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła ważność głosowania. Do Zarządu Głównego na kadencję 2021-2025 wybrano: Monika Curyło – przewodnicząca; Magdalena Cieślik – wiceprzewodnicząca; Marcin Blicharski – sekretarz; Katarzyna Puksza – skarbnik.
  5. Do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025 wybrano: Katarzyna Dzięcioł, Rafał Prądzyński (przewodniczący), Aneta Tkacz.