Projekt rozporządzenia dotyczącego sprawozdań finansowych

Minister finansów, w odpowiedzi na postulat OPZZ i organizacji pozarządowych, zaproponował w projekcie specjalnego rozporządzenia przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego. Z rozwiązania tego będę mogły skorzystać tylko niektóre jednostki np. związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie pozostałe podmioty np. spółki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania będą musiały przygotować do końca marca br.

O konieczności przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego mówi się od początku roku. Wiele związków zawodowych i organizacji pozarządowych ma bowiem problem z wypełnianiem obowiązków, które charakteryzują się wysokim stopniem elektronizacji procesów oraz wymagają szybkiego zakończenia prac analityczno-kontrolnych przez służby finansowo-księgowe. Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie przesunięcia niektórych terminów dotyczących w szczególności inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz jego zatwierdzenia. Projektowane przesunięcie ww. terminów o 1 miesiąc będzie oznaczało, że ostateczny termin np. sporządzenia sprawozdania finansowego będzie przy-padał na dzień 30 kwietnia 2021 r. zamiast 31 marca 2021 r. (w przypadku, gdy dzień bilansowy przypadał na dzień 31 grudnia 2020 r.). W ten sposób projektowana zmiana wydłuży czas na wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych i związków zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Powyższa zmiana będzie miała za-stosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 mar-ca 2021 r.

Warto podkreślić, że projektodawca nie zdecydował się na przedłużenie terminów w zakresie ewidencji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

(na podstawie Kroniki Związkowej OPZZ z 17 marca 2021)